Obchodné podmienky

Preštudujte si prosím tieto obchodné podmienky pozorne a v prípade akýchkoľvek nejasností nás prosím kontaktujte.

 

Obchodné podmienky internetového predaja

 

čl. I.

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 zbierky zákonov o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 zbierky zákonov o elektronickom obchode, sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim.
 2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi Dušan Franko - REGINA so sídlom Podbiel č. 86, 027 42 Podbiel, IČO: 52712061; IČDPH: SK1072890896, zapísanou v obchodnom registry Okresného súdu Žilina, oddiel s r.o. ; vložka čislo  63448/L ako predávajúceho prostredníctvom on-line obchodu na stránke www.textilregina.sk a zákazníkmi - kupujúcimi. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto obchodných podmienok im podliehajú. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok elektronickou objednávkou a týmto aktom pre neho vstupujú do platnosti.
 3. Vyhradzujeme si právo zmeniť niektoré opatrenia v obchodných podmienkach. Z tohto dôvodu odporúčame prečítať si stanovené obchodné podmienky pri každej Vašej návšteve nášho on-line obchodu na stránke www.textilregina.sk . Tieto podmienky sú platné od chvíle ich uvedenia na stránku a nevzťahujú sa na zmluvy uzavreté pred týmto momentom. Upozorňujeme Vás, že potvrdením Vašej objednávky bezpodmienečne prijímate obchodné podmienky, s ktorými ste sa vopred oboznámili.

čl. II.

Vymedzenie pojmov

 

 • predávajúci – prevádzkovateľ internetového obchodu www.textilregina.sk  (E-shop) je firma Dušan Franko - REGINA so sídlom Podbiel č. 86, 027 42 Podbiel; IČO: 52712061; IČDPH: SK1072890896 zapísaná na Okresnom úrade Námestovo
 • kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
 • tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.textilregina.sk
 • objednávka - riadne a úplne vyplnená elektronická objednávka na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru, elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tovaru spracovaný systémom obchodu.
 • kúpna cena  kúpna cena produktov alebo služieb v ponuke internetového obchodu www.textilregina.sk
 • naša doručovacia adresa – Podbielč. 86; 027 42 Podbiel, Slovenská republika
 • súvisiace náklady  najmä náklady súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu na ním označenú adresu (napr. poštovné, dobierka)
 • kúpna zmluva  zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá vznikne odoslaním objednávky a jej akceptáciou predávajúcim, na základe ktorej je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar uvedený v objednávke a kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu kúpnu cenu a súvisiace náklady.

 

Orgánmi dozoru pre internetový predaj sú nasledovné inštitúcie:

Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, 011 79 Žilina 1; tel. 041/724 58 68

 

čl. III.

Objednávanie tovaru a kontaktné údaje

 

Objednávanie tovaru nie je podmienené zaregistrovaním zákazníka do našej databázy.
Tovar je možné objednať výhradne písomnou formou jedným z nasledujúcich spôsobov:
- vyplnením objednávkového formulára vo forme nákupného košíka priamo na našej stránke www.textilregina.sk
- zaslaním elektronickej pošty na adresu info@textilregina.sk, ktorá musí obsahovať druh objednaného tovaru, počet kusov, kontaktné údaje, fakturačnú adresu, špecifikáciu spôsobu platby a dodania tovaru

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa vyžaduje uhradenie platby kupujúcim dobierkou, resp. platbou vopred na účet pokiaľ nie je dohodnuté inak. Po zaslaní objednávky predávajúci overí zaslané údaje a potvrdí prijatie objednávky. Za záväzné sa považuje e-mailové, prípadne telefonické potvrdenie, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a prípadného termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Odoslaním záväznej objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami. Ceny uvedené na našej internetovej stránke www.textilregina.sk sú vrátane DPH . Doprava nie je zahrnutá v cene tovaru.

Kontaktné údaje predajcu:

Zákaznícka linka: 00421 910 910 065  dostupná každý pracovný deň v čase od 08:30 hod do 16:30 hod.

e-mail: info@textilregina.sk

 

čl. IV.

Dodanie tovaru

 

1.Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru podľa objednávky niektorým z nasledovných spôsobov podľa výberu kupujúceho:

 1. odoslaním poštou alebo zmluvnou kuriérskou službou,

   

2. Predávajúci odosiela tovar v týchto lehotách:

 1. ak je tovar na sklade do 7 pracovných dní po potvrdení objednávky, ak si kupujúci zvolil platbu na dobierku,

 2. ak tovar nie je na sklade, posielame do 3-14 dní po potvrdení objednávky, ak si kupujúci zvolil platbu na dobierku,
 3. do 3-14 pracovných dní po riadnom zaplatení kúpnej ceny a súvisiacich nákladov, ak si kupujúci zvolil bezhotovostnú platbu, pričom kúpna cena a súvisiace náklady sa považujú za riadne zaplatené len v prípade, ak sú v plnej výške pripísané na bankový účet predávajúceho.

4. V prípade, že predajca nemá všetky položky objednaného tovaru na svojom sklade, navrhne kupujúcemu iný termín odoslania tovaru, resp. prípravy tovaru na jeho prevzatie a pokiaľ kupujúci so zmenou termínu bude súhlasiť úpravou svojej objednávky, môže predajca takúto upravenú objednávku akceptovať. V prípade, že tovar vybraný kupujúcim nie je dostupný, predávajúci navrhne kupujúcemu inú alternatívu tovaru a pokiaľ kupujúci iným tovarom bude súhlasiť úpravou svojej objednávky, môže predávajúci takúto upravenú objednávku akceptovať.

5. Ak predávajúci nemôže dodať tovar najneskôr do 14 dní, je povinný uviesť túto skutočnosť pri potvrdení objednávky spolu s navrhovaným termínom dodania. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy ak s termínom dodania dlhším ako 14 dní nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené do dvoch pracovných dní formou, akou bola uskutočnená objednávka.

6. Dodacie lehoty v prípade odoslania tovaru poštou alebo zmluvnou kuriérskou službou sú uvedené v prílohe „Platobné a dodacie podmienky“.

7. Objednávateľ je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať správnosť vydaného tovaru (t.j. či mu je vydaný tovar, ktorý je uvedený v akceptovanej objednávke a správnom množstve) a zároveň neporušenosť obalu vydávaného tovaru. Zjavné vady vydávaného tovaru je kupujúci povinný reklamovať bezodkladne po prevzatí tovaru, ak je mu tento zasielaný.

 

čl. V.

Povinnosti predávajúceho


Predávajúci sa zaväzuje dodať:
• druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
• vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad.
• tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky.
Predávajúci nezodpovedá za:
• oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho (prijímateľa)
• za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou
• za poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou
• prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok
• výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar sa nepovažuje za oprávnenú reklamáciu.
Dôležité upozornenie: Vyobrazené fotky môžu čiastočne skresľovať farbu, resp. veľkosť ponúkaného tovaru.

 

čl. VI.

Povinnosti kupujúceho

 

• zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
• objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu do 3 pracovných dní .
• vyplniť všetky dôležité údaje, tak aby boli správne a pravdivé, a aby zabezpečili riadne doručenie objednaného tovaru.

 

čl. VII.

Storno objednávky

 

Storno objednávky zo strany kupujúceho:
• Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Po záväznom potvrdení objednávky môže kupujúci stornovať záväznú objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. 
Storno objednávky zo strany predávajúceho:
• objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť s kupujúcim (chybne uvedená e-mail adresa, telefónne číslo, nedostupnosť a pod.)
• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil za tovar, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.
• v prípade, že nebude pri platbe vopred do 7 pracovných dní pripísaná platba na účet predávajúceho.

 

čl. VIII.

Ceny

 

Všetky ceny na stránke www.textilregina.sk sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Sadzba DPH je 20 %. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Firma Dušan Franko - REGINA nie je  platcom DPH.

 

čl. IX.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

 

Objednávka tovaru - kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.
V zmysle §7 ods. 1/a zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ktorý musí vrátiť, na vlastné náklady, predávajúcemu.
Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (uveďte, prosím, požadované informácie podľa vzoru), zaslané na info@textilregina.sk , alebo na poštovú adresu spoločnosti.

Tovar nesmie byť poškodený alebo opotrebovaný. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Bližšie informácie ohľadom odstúpenia od zmluvy získate kliknutím TU.

Ak kupujúci odmieta prevziať si objednaný tovar (toto neplatí, ak doručovaný tovar svojou kvalitou, množstvom, alebo druhom nezodpovedá tovaru objednanému), má predávajúci právo žiadať od objednávateľa uhradenie nákladov (ich konkrétnu výšku Vám poskytneme na požiadanie) spojených s doručovaním objednaného tovaru.

 

čl. X.

Reklamačný poriadok


1. Zodpovednosť predávajúceho:

Pri predaji tovaru kupujúcemu, predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť a množstvo. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote 24 mesiacov. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona NR SR č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a bezodkladné kontaktovanie kupujúceho o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Predávajúci je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu tovaru do 30 dní po uplatnení reklamácie, pokiaľ sa nedohodne predávajúci so spotrebiteľom na dlhšej dobe (pri zložitejších riešeniach, alebo ak je tovar zo zahraničia a pod.). Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava, a o ktorých ho predávajúci informoval.

2. Oznámenie reklamácie predávajúcemu:

Reklamáciu je kupujúci povinný uplatňovať výhradne písomnou formou, a to e-mailom. V reklamácii kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov výrobku, jeho katalógové číslo, popis závady a pokiaľ možno fotodokumentáciu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok.

3. Poškodenie tovaru počas jeho prepravy:

Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obalovom materiáli. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný vždy skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenia obalu, skontroluje aj tovar. Ak kupujúci zistí mechanické poškodenie tovaru, tovar nepreberajte, ale spíšte s poštovným operátorom protokol o škode. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné túto skutočnosť nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. V prípade, že kupujúci zistí pri rozbalení výrobku zjavné vady alebo chýbajúce časti tovaru, nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať.
Nenesieme zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom, alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

4. Riešenie reklamácie:

A. Odstrániteľné chyby
Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru.  Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
• výmenu tovaru, ak tento ešte nebol použitý.
B. Neodstrániteľné chyby
Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

C. Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy
Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

 

čl. XI.

Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

 

1. Predávajúci sa zaväzuje všetky osobné údaje, ktoré je povinný kupujúci uvádzať pri registrácii v elektronickom obchode, bezpečne uchovávať a spracovávať len pre účely v súvislosti s jeho prevádzkou a tieto neposkytovať tretím osobám, a to v súlade s platnými legislatívnymi normami.
2. Kupujúci svojou registráciou súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom za vyššie stanovených podmienok. Kupujúci tiež súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v elektronickom obchode zo strany predávajúceho, a to e-mailom alebo telefonicky. Ak si kupujúci naďalej nebude želať tieto informácie dostávať, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
5. Kupujúci uzavretím kúpnej zmluvy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie, alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

čl. XII.

Záverečné ustanovenia


1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 250/2007 Zb. v znení neskorších zákonných úprav. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
2. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
3. V prípade akýchkoľvek informácií, nás kontaktujte na tel. číslach alebo e-mailom.
4. Zákazník svojim nákupom dáva súhlas prevádzkovateľovi e-shopu v zmysle zákona 22/2004 Z. z. o ochrane osobných údajov k spracovaniu ním poskytnutých údajov pre potreby prevádzkovateľa, predovšetkým ku korektnému doručeniu tovaru. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnuté osobné údaje uchovávať v zmysle uvedeného zákona a zároveň sa zaväzuje ich neposkytnúť tretej strane, okrem dopravnej spoločnosti, ktorej sú poskytované pre korektné naplnenie kúpnej zmluvy. Kupujúci môže poskytnuté osobné údaje nechať z databázy prevádzkovateľa vymazať prostredníctvom e-mailu, ktorý zašle e-mailovú adresu uvedenú v kontaktoch.

 

Kúpou tovaru v našom obchode súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami. Firma Dušan Franko - REGINA ako prevádzkovateľ internetového obchodu textilregina.sk si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 18.10.2021

TextilRegina.sk nájdete na GLAMI.sk